Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic -en endavant, "LSSICE"- a continuació es reflecteixen les següents dades identificatives: l'empresa titular del present domini web és VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS S.C.P. -en endavant, "VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS"-, amb domicili a aquests efectes en Avinguda Catalunya número 62 baixos, (43002) de Tarragona, amb número CIF J55549315 inscrita en la Generalitat de Catalunya; amb correu electrònic de contacto del lloc web <v_advocats@icatarragona.com>.


2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal de VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS atribueix la condició d' USUARI, que accepta, des de l'esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d' Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment. 


3. ÚS DEL PORTAL

El lloc web <www.vadvocats.com> proporciona l'accés a informació, serveis, programes i dades -en endavant, "els continguts"- en la xarxa, que pertanyen a VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS o als seus llicenciants als que l' USUARI pugui tenir accés. L' USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'esmentada responsabilitat s'estén al registre si fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.


En el referit registre, l' USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l' USUARI se li pot proporcionar una clau de la que serà responsable. L' USUARI  es compromet a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis -com per exemple, bloc, capsa de comentaris, formularis o notícies i avisos- que VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS, dels seus proveïdors, col·laboradors o terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar i/o manipular els seus missatges. 


VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través de fòrums, capses de comentaris, xats o altres mecanismes de participació. 


4. PROTECCIÓ DE DADES

VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1990, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l' usuari. Juntament a cada formulari de recepció de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar al nostre servei web, VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de lñes condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercres en el seu cas. 


Així mateix, VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 dº 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu i no limitatiu, imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés, ús, etc.), titularitat de VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS o dels seus llicenciants. 


Tots els drets reservats. En virtut a les disposicions del Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, estan expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per qualsevol mitjà ntècnic, sense l'autorització de VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de VÁZQUEZ & VIÑUALES. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i alterar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L' USUARI haurà d' abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines del lloc web de VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS.


6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo. 


7. MODIFICACIONS

VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquestos apareguin p`resentats o localitzats en el seu portal.


8. ENLLAÇOS

En el cas de que a www.vadvocats.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. EN cap cas VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs de Internet.


Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 


9. DRET D'EXCLUSIÓ

VÁZQUEZ  & VIÑUALES ADVOCATS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d' Ús.


10. GENERALITATS

VÁZQUEZ  & VIÑUALES ADVOCATS perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en Dret.


11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

VÁZQUEZ  & VIÑUALES ADVOCATS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.


La vigència de les citades condicions serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades, quan modificaran les anteriors.


12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre VÁZQUEZ & VIÑUALES ADVOCATS i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona. 


LOGO DISSENYAT PER DORADO GRÁFICAS S.L.

LLOC WEB DISSENYAT PER M.C.D'AUSTRALIE Y CREAT AMB LA PLATAFORMA D'EDICIÓ JIMDO